Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Zaproszenie do składania ofert - projekt budowlany wodociągu w Kuźnicy Drawskiej PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Marek Młynarczyk   
03.03.2011.

Gmina Czaplinek zaprasza do złożenia ofert na

Wykonanie projektu budowlanego branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej o l = 2.250 mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska, gm. Czaplinek.

 

I. Zakres projektu:
      Sieć  wodociągowa o l = 2.250 mb wraz z  dziesięcioma przyłączami do nieruchomości zabudowanych.

II. Zakres prac obejmuje:
a) opracowanie projektu budowlanego – w 5 egzemplarzach na piśmie i 1 egz. w wersji elektronicznej,
b) niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego z instytucjami i właścicielami działek, w tym z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Drawsku Pom. i poniesieniem z tego tytułu wszelkich kosztów oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
c) opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. na piśmie i w wersji elektronicznej,
d) opracowanie przedmiaru robót   w 1 egz. na piśmie i 1 egz. w wersji elektronicznej,
e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – po 1 egz. na piśmie i po 1 egz. w wersji elektronicznej,
f) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizowanego przedsięwzięcia,
g)   badania geologiczne pod potrzeby projektowanych sieci,
h) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego,
i)  opracowanie operatu wodno-prawnego z tytułu przejścia z siecią wodociągową przez rzekę Drawę w m. Kuźnica Drawska i Prosinko wraz z jego uzgodnieniem i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na odcinku 1450 mb z m. Prosinko do Kuźnicy Drawskiej  zabezpieczy Zamawiający, natomiast na odcinku 800 mb w Kuźnicy Drawskiej pozyskanie mapy leży w gestii Wykonawcy.

III. Kosztorys inwestorski powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

IV. Wykonawca winien uwzględnić w cenie projektu wszelkie koszty związane z jego
    wykonaniem i uzgodnieniem.
    W ofercie należy podać cenę ofertową  brutto za wykonanie zadania projektowego. 

V. Szczegółowy zakres oraz forma projektu winna być zgodna z zasadami sztuki projektowej oraz obowiązującymi przepisami m. in.:
    - ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.).
    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133.)
    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), oraz umożliwiać wykonanie inwestycji /projekt wykonawczy/,

VI. Zakładany termin wykonania prac projektowych do 30.06.2011 r.

Ofertę wraz z oświadczeniem potwierdzającym zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu o niniejsze warunki ofertowe, jak również wynikające z zapisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) należy złożyć w:

Urzędzie Miejskim w Czaplinku, pokój Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta),
ul. Rynek 6,  78-550 Czaplinek
w terminie do  11.03.2010 r., godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.03.2011 r. o godz. 11:10 w pokoju nr 12.

Składana oferta winna zawierać cenę brutto za wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres prac projektowych.

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zaproszenia jest Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa p. Marek Młynarczyk, tel. 094 37 26 241.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

Wyjaśnienia treści ogłoszenia :

Wyjaśnienie treści ogłoszenia z dnia 10.03.2011 r.

Zmieniony ( 10.03.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »