Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - budowa drogi w ul. Akacjowej na odcinku 107,65 mb PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Marek Młynarczyk   
04.08.2011.
Burmistrz Czaplinka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.
Budowa drogi w ulicy Akacjowej w Czaplinku, na odcinku 107,65 mb
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.02.01.02-32-037/09-00 z dnia 19.10.2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej” Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa” Poddziałanie 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa”.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik Nr 2.

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – załącznik Nr 3.

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu dla osób fizycznych – załącznik Nr 4.

5. Wykaz wykonanych robót – załącznik Nr 5.

6. Wzór umowy- załącznik Nr  6.

7. Przedmiary  robót.

8. Projekt budowlany.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja z dnia 24.08.2011 r.

Zmieniony ( 24.08.2011. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »