Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników i kontenerów na odpady - postępowanie II PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
01.08.2012.

Burmistrz Czaplinka ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.

Dostawa kontenerów i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - Postępowanie II

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.02.00-32-002/10-00 na realizację projektu "Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek".

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załączniki do SIWZ: 

Formularze – (Formularz oferty, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1., Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania art.24 ust.1 ustawy).

Załącznik nr 1a - formularz cenowy. 

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy.


Zmiana treści ogłoszenia z dnia 07.08.2012 r. 

 

 


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 07.08.2012 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.08.2012 r. 


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.09.2012 r.  

 

Zmieniony ( 04.09.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »