Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - zimowe utrzymanie PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Zbigniew Witasek   
19.10.2012.
Gmina Czaplinek zaprasza do złożenia ofert na

Zimowe utrzymanie wybranych dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Czaplinek.

Wykaz dróg zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia

Zakres usług obejmuje:
- odśnieżanie jezdni na całej szerokości
- usuwanie śliskości solą zwilżoną- posypywanie,
- usuwanie śliskości mieszanką piasku i soli – posypywanie,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych – posypywanie,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych – odśnieżanie,
- likwidacja zasp,
- wywożenie śniegu  

Opis przedmiotu oraz przewidywany zakres świadczenia usług jest zawarty w formularzu cenowym – załącznik nr 2


Termin świadczenia usług  od 01.11.2012r. do 30.04.2013 r.


Ofertę wraz z oświadczeniem potwierdzającym zdolność do realizacji przedmiotowej usługi w oparciu o niniejsze warunki ofertowe, jak również wynikające z zapisów art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) należy złożyć w:


Urzędzie Miejskim w Czaplinku, pokój nr 3,
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
w terminie do 26.10.2012 r., godz. 11:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2012 r. o godz. 11:10 w pokoju nr 12.


Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zaproszenia jest insp. ds. drogownictwa  Zbigniew Witasek, tel. 094 37 26 247.
 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »