Reklamuj Czaplinek
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Przetarg nieograniczony - budowa i modernizacja placów zabaw PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Dariusz Sapiński   
18.02.2013.

Burmistrz Czaplinka

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 

„Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno – Postępowanie III” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi.”


Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – załącznik nr 2

3. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4

5. Przedmiar robót

6. Projekty zagospodarowania działek – załącznik nr 5


Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.02.2013 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 25.02.2013 r. 


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15.03.2013 r.

Zmieniony ( 15.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »