Reklamuj Czaplinek
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych PDF  | Drukuj |  Email
Redaktor: Barbara Dąbrowska-Łątkowska   
04.06.2014.
Sposób załatwienia sprawy:
1.    Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2.    Odmowa wpisu do rejestru.
3.    Wykreślenie z rejestru.
Opis procedury:
1.    Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wraz z kserokopią opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2.    Wpis do rejestru.
3.    Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który powinien zawierać:
1.    imię i nazwisko/nazwę podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy,
2.    adres/siedzibę podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy,
3.    formę organizacyjną opieki i jej nazwę,
4.    numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
5.    numer lub indeks identyfikujący podmiot w rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
6.    numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
7.    miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego,
8.    liczba miejsc w żłobku/klubie dziecięcym,
9.    oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym mam być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
10.    oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
11.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w przypadku osoby fizycznej,
12.    oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru.
Opłata skarbowa i inne opłaty: Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100,00 zł.
Wpłaty należy dokonywać na nr konta bankowego: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003
Podstawa prawna:
•    Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1457 tekst jednolity).
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367).
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368).
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).
Tryb odwoławczy:
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej od które przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do organu który wydał decyzję.
Informacje dodatkowe:
Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Dokumenty do pobrania:
•    Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
•    Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
•    Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Zmieniony ( 04.06.2014. )