Informacja z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
Redaktor: Anna Burdziuk   
03.10.2016.
W dniu 29 września 2016 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Na Sesji podjęto szereg uchwał:

1) uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej ,,Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 2016-2017’’. Akceptacja programu ma na celu obniżenie zachorowalności na grypę wśród osób starszych - podjęto 11 głosami „za” w obecności 11 radnych;

2) uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno. W projekcie planu wyznaczono teren usług sportu, w tym teren pod realizację strzelnicy sportowej, toru sportów motorowych i strzeleckich, zaplecza gastronomicznego i socjalno–biurowego. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy - podjęto 7 głosami „za” przy 2 głosach ,,przeciwnych'' oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się'' w obecności 11 radnych;

3) uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek. Nieruchomości lokalowe przeznaczone są do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych - podjęto 11 głosami „za” w obecności 11 radnych;
 
4) uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek, gdzie zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek ma na celu realizację planu sprzedaży - podjęto 10 głosami „za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się'' w obecności 11 radnych;
 
5) uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2016 r. - podjęto 11 głosami „za” w obecności 11 radnych;

6) uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Drawskiego w roku 2016. Środki z budżetu Gminy Czaplinek w formie dotacji celowej udziela się na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Czarne Wielkie - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;

7) uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016-2028, gdzie wprowadza się zadanie, które będzie realizowane w latach 2016-2019 w związku z udziałem Gminy w projekcie pt. ,,Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego’’ w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;

8) uchwałę w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczącemu w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czaplinek, gdzie przy zastosowaniu różnych stawek ekwiwalentu podkreślono fakt , że udział w szkoleniu to nie to samo co udział w akcji ratowniczo - gaśniczej  - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;

9) uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu działania Gminy Czaplinek w zakresie tworzenia produktów turystycznych’’. Zatwierdzenie dokumentu przez Radę Miejską było niezbędne w celu umożliwienia podmiotom z terenu Gminy Czaplinek składania wniosków o dofinansowanie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - podjęto 11 głosami „za” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się'' w obecności 12 radnych;

10) uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów ,,Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka'' i ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek''. W przypadku nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka'' osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju miasta i gminy Czaplinek otrzymają Akt nadania tytułu oraz odznakę. Pamiątkowe odznaki mają nowe wzory - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;

11) uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.F. na działalność Burmistrza Czaplinka, która w toku rozpatrywania, uznana została za bezzasadną - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.