KONSULTACJE PROGRAMU WSPӣPRACY WZ Z NGO NA 2016 ROK
Autor: Magorzata Kuncewicz - Wydzia Wsppracy Spoecznej Urzd Marszakowski WZ   
13.10.2015.
Zgodnie z Uchwa Nr 1459/15 Zarzdu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 wrzenia 2015 r. ogaszamy konsultacje projektu uchway Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjcia „Programu wspópracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2016”.

Dziaajc na podstawie Uchway Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 padziernika 2010 r. w sprawie przyjcia szczegóowego sposobu konsultowania z Wojewódzk Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Zarzd Województwa Zachodniopomorskiego przedkada do konsultacji z Zachodniopomorsk Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego oraz organizacjami pozarzdowymi projekt uchway Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjcia „Programu wspópracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na rok 2016”.

Obowizek przyjmowania programu wspópracy z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego wynika z artykuu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118, r. z pón. zm.)

 

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz wspópracy pomidzy sektorem publicznym a sektorem pozarzdowym, dziaajcym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Uprawniona do konsultacji jest Zachodniopomorska Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego. Z uwagi na szczególny charakter dokumentu, majcego istotne znaczenie dla zachodniopomorskich organizacji pozarzdowych, konsultacje przeprowadzone zostan równie z szerszym gronem organizacji pozarzdowych.

Czas trwania oraz forma konsultacji: 14 dni kalendarzowych od dnia dorczenia czonkom Zachodniopomorskiej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego projektu Programu oraz jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzdu Marszakowskiego, a take rozesania w formie elektronicznej bezporednio do organizacji pozarzdowych.

Opini dotyczc konsultowanego projektu uchway Zachodniopomorska Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego oraz organizacje pozarzdowe powinny wyrazi pisemnie korzystajc z zaczonego formularza zgaszania opinii i dostarczy w nastpujcy sposób:

  •  zoy w siedzibie Wydziau Wspópracy Spoecznej Urzdu Marszakowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczcej si przy ul. Starzyskiego 3-4 w Szczecinie;
  • wysa poczt tradycyjn na adres Urzdu Marszakowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,  ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Wydzia Wspópracy Spoecznej. Program wspópracy z NGO na 2016 rok”.

Za prawidowy termin zoenia opinii uznaje si dat wpywu do Urzdu Marszakowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegóy dotyczce programu dostpne na stronie internetowej http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konsultacje/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2016-zapraszamy-do-zglaszania-opinii .

Osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji jest Magorzata Kuncewicz – Gówny Specjalista w Wydziale Wspópracy Spoecznej UM WZ (tel. 91/44 16 223).